Юридична страховка > Фізичним особам > Договір для фізичних осіб

  Для перегляду документа використовуйте клавіші прокрутки

  ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ №245-юс від 01.06.2011 року
  на умовах публічної оферти
  (із змінами та доповненнями від 18.12.12 р.)

   
  Повірений: Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр Конфліктології і Права», в особі директора Мітітела Руслана Валерійовича (далі — Повірений), що діє на підставі Статуту,
  Довіритель: Фізична особа, яка звернулася у встановленому цим договором порядку до Повіреного, для отримання послуг, керуючись ст. 641 Цивільного кодексу України, уклали цей договір (далі — Договір) про таке:

  1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  Публічна оферта — пропозиція Повіреного, опублікована на офіційному веб-сайті Повіреного та адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти договір про надання юридичних, інформаційних та інших послуг, що містяться в публічній оферті (надалі — Послуг).
  Договір — правочин про надання та отримання Послуг, укладений між Повіреним і Довірителем на умовах Публічної оферти в момент акцепту Довірителем її умов.
  Довіритель — фізична особа, яка отримує Послуги на умовах цього Договору.
  Акцепт — повна й безумовна згода Довірителя зі всіма положеннями цього Договору на умовах, визначених Публічною офертою, та Додатків до нього, що рівнозначно укладенню Договору та додатків до нього.
  Заява — додаток до Договору, який є його невід’ємною частиною, підписання якої Довірителем свідчить про приєднання до Договору (надалі — Заява);
  Додатки до Договору є його невід’ємною частиною. Всі умови, що містяться в Додатках до Договору, доповнюють умови Договору.
  Послуги — послуги, що надаються Повіреним Довірителю в межах Договору.
  Абонентська плата — фіксований платіж, який встановлює Повірений для Довірителя за Послуги, незалежно від факту їх отримання.
  Офіційний веб-сайт Повіреного — www-сервер Повіреного, на якому знаходиться вся необхідна інформація щодо використання Послуг. Веб-сайт Повіреного розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: http://www.ckp.kiev.ua
  Калькулятор Послуг — оригінально оформлена таблиця, за допомогою якої Довіритель може самостійно зробити розрахунок вартості Послуг, що надаються Повіреним.
  Програма абонентського сервісу «Юридична страховка» — визначений у цьому договорі перелік основних Послуг Повіреного.
  Термін дії — період часу, впродовж якого Повірений зобов’язаний на умовах Договору надавати Довірителю Послуги, які були обрані та оплачені Довірителем. Термін дії вказується в Заяві. Довіритель вважається таким, що отримав Послуги, після закінчення Терміну дії.
  Припинення надання Послуг — тимчасове припинення надання Послуг до усунення причин, що призвели до цього припинення, в тому числі у разі невиконання Довірителем своїх зобов'язань за Договором. Припинення Договору на будь-який термін внаслідок невиконання Довірителем своїх зобов’язань не тягне за собою пролонгацію Терміну дії.
  Територія обслуговування — адміністративні межі міста Києва, а також інших міст, де знаходяться відділення Повіреного, перелік яких публікується на Офіційному веб-сайті Повіреного.
  Клієнтська картка — безстрокова пластикова або паперова картка встановленого зразка, на якій зазначається її номер, назва програми абонентського сервісу та контактні телефони Повіреного. Номер Клієнтської картки є унікальним в рамках програми та використовується для ідентифікації Повіреним Довірителя протягом Терміну дії. Клієнтська картка вручається Довірителю на термін дії. Клієнтська картка є власністю Повіреного і не може бути передана третім особам.

  2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  2.1. Повірений надає Довірителю Послуги, зазначені у програмі абонентського сервісу «Юридична страховка», а Довіритель зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.
  2.2. Послуги поділяються на основні та додаткові.
  2.3. Основними Послугами Повіреного за програмою абонентського сервісу «Юридична страховка» є:
  2.3.1. «Гаряча лінія» — надання термінової правової допомоги Довірителю шляхом телефонних консультацій;
  2.3.2. «Захист» — надання правової допомоги Довірителю у разі його затримання або виклику на допит (до отримання Довірителем статусу підозрюваного чи обвинуваченого).
  2.3.3. «Споживач» — надання правової допомоги Довірителю з питань прав споживачів;
  2.3.4. «За кермом» — надання правової допомоги Довірителю з питань, що виникають під час управління транспортним засобом або участі Довірителя у дорожньо-транспортній пригоді;
  2.3.5. «Робота» — надання правової допомоги Довірителю з питань трудового законодавства;
  2.3.6. «Житло» — надання правової допомоги Довірителю з питань житлового законодавства;
  2.3.7. «Сім’я» — надання правової допомоги Довірителю з питань сімейного законодавства;
  2.3.8. «Приват» — надання правової допомоги Довірителю з питань особистих немайнових прав;
  2.3.9. «Медіація» — досудові процедури врегулювання спору з допомогою спеціаліста Повіреного.
  2.4. Додатковими послугами є всі інші види Послуг, надані Повіреним.
  2.5. Порядок, строки та обсяг надання послуг Повіреним визначені в Правилах надання послуг, які затверджуються Повіреним і є невід’ємним додатком до цього Договору (Додаток №2).

  3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

  3.1. Всі умови Договору є обов’язковими для Довірителя та Повіреного. Якщо Довіритель не згоден з умовами Договору, він не вправі користуватися Послугами. Відповідно, Довіритель, який підписав Заяву, вважається ознайомленим з умовами Договору та таким, що погоджується з усіма ціми умовами.
  3.2. Підписання Довірителем Заяви свідчить про приєднання Довірителя до Договору відповідно до ст. 633 Цивільного Кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному обома сторонами.
  3.3. Договір починає діяти з дати отримання Повіреним оплати, в розмірі, зазначеному в Заяві Довірителя.

  4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ
  4.1. Умовами надання Послуг є:
  4.1.1. ознайомлення Довірителя з умовами цього Договору;
  4.1.2. оформлення Довірителем письмової Заяви про приєднання до даного Договору із зазначенням замовлених Послуг;
  4.1.3. оплата Довірителем замовлених Послуг Повіреного;
  4.1.4. наявність у Довірителя технічної можливості зв’язатися телефонним зв’язком з Повіреним для отримання Послуги;
  4.1.5. можливість ідентифікації Повіреним Довірителя згідно з Правилами надання послуг;
  4.1.6. наявність відділення Повіреного в місцезнаходженні Довірителя, якщо замовлена послуга передбачає виїзд Повіреного до Довірителя.
  4.2. Повірений припиняє надання Послуг після закінчення терміну дії, зазначеному у Заяві.
  4.3. Повірений має право відмовитися від надання Довірителю Послуг або скоротити їх перелік у разі, якщо Довіритель передає своє право на звернення іншим особам або повідомляє неправдиві відомості щодо обставин звернення.
  4.4. У разі виникнення технічних та інших проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню Повіреним Послуг Довірителю, сторони здійснюють негайні заходи щодо їх усунення та відновлення нормального режиму надання Послуг.

  5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО

  5.1. Повірений має право:
  5.1.1. вносити зміни та доповнення до умов Договору та додатків до нього; повідомлення про такі зміни та доповнення публікуються на офіційному сайті Повіреного не менш, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до їх введення в дію;
  5.1.2. самостійно встановлювати абонентську плату (тарифи) на Послуги. У разі незгоди з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Довіритель повинен припинити отримання Послуг. Якщо Довіритель по закінченні 15-денного (п’ятнадцятиденного) терміну з моменту публікації зазначених змін на офіційному сайті Повіреного продовжує користуватись послугами, Повірений вправі вважати, що Довіритель згоден із внесеними змінами та доповненнями;
  5.1.3. припиняти без додаткового попередження надання Послуг з моменту закінчення терміну дії, зазначеному в Заяві.
  5.1.4. скорочувати перелік або припиняти надання Послуг Довірителю, якій порушує умови цього Договору;
  5.1.5. зберігати та обробляти інформацію, яку він отримує в процесі надання Послуг.
  5.2. Повірений зобов'язаний:
  5.2.1. надавати Послуги в строки та в обсязі, передбаченими Договором та Заявою;
  5.2.2. вживати відповідно до чинного законодавства заходи із забезпечення конфіденційності інформації, що передається Довірителем, а також інформації про Довірителя та отримані ним Послуги.

  6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ
  6.1. Довіритель має право на:
  6.1.1. повне і своєчасне отримання замовлених Послуг належної якості;
  6.1.2. отримання від Повіреного відомостей про здійснені Послуги у порядку, встановленому законодавством;
  6.1.3. отримання додаткових послуг Повіреного зі знижкою у розмірі, визначеному Договором та Правилами;
  6.1.4. переоформлення Договору на ім’я одного з членів своєї сім’ї на тих самих умовах.
  6.2. Довіритель зобов'язується:
  6.2.1. здійснювати оплату замовлених Послуг у розмірі та в строки, встановлені Договором;
  6.2.2. не передавати свою Клієнтську картку або її номер для користування третім особам;
  6.2.3. своєчасно повідомляти Повіреного про зміну реквізитів, які були зазначені Довірителем в Заяві.

  7. АБОНЕНСЬКА ПЛАТА (ТАРИФИ) ЗА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  7.1. Послуги надаються за попередньою оплатою, за виключенням випадків, передбачених Правилами надання послуг. Оплата здійснюється в гривнях шляхом готівкового або безготівкового розрахунку.
  7.2. Довіритель може сплачувати абонентську плату за три, шість або дванадцять місяців користування Послугами.
  7.3. Повіреним встановлені наступні тарифи за програмою абонентського сервісу «Юридична страховка»:
  7.3.1. «Гаряча лінія» — 40 грн на місяць.
  7.3.2. «Захист» — 80 грн на місяць.
  7.3.3. «Споживач» — 60 грн на місяць;
  7.3.4. «За кермом» — 80 грн на місяць;
  7.3.5. «Робота» — 40 грн на місяць;
  7.3.6. «Житло» — 60 грн на місяць;
  7.3.7. «Сім’я» — 40 грн на місяць;
  7.3.8. «Приват» — 60 грн на місяць;
  7.3.9. «Медіація» — 40 грн на місяць;
  7.4. Тарифи, зазначені в п. 7.3., зменшуються у разі внесення Довірителем абонентської плати за шість місяців — на 25%, за дванадцять місяців — на 50%.
  7.5. Всі додаткові послуги Повіреного надаються Довірителю за ціною 530 грн. (п’ятсот тридцять гривень) за один тарифікований час роботи працівника Повіреного (без урахування можливих знижок за цією та іншими програмами надання послуг Повіреним).
  7.6. Розмір знижок на додаткові послуги складає:
  5% — за умови придбання двох будь-яких основних Послуг;
  10% — за умови придбання трьох або чотирьох будь-яких основних Послуг;
  15% — за умови придбання п’яти або більше будь-яких основних Послуг;
  7.7. Довіритель має право придбати зазначені Послуги Повіреного окремо або у складі пакетів послуг, визначених Повіреним, а саме:
   
  Назва послуги
  Пакет «Класик» Пакет «Голд»
  Пакет «Платинум»
  Гаряча лінія
  + + +
  Захист + + +
  Споживач   + +
  За кермом   + +
  Робота     +
  Житло     +
  Сім’я     +
  Приват     +
  Медіація     +
  Знижка на додаткові послуги 5% 10% 15%
  Термін дії 12 місяців 12 місяців 12 місяців
  Річна вартість 680,00 грн 1400,00 грн 2650,00 грн

  7.9. Довіритель, який придбав пакет послуг «Класик» або «Голд», має можливість окремо придбати інші послуги, що не входять до складу пакету.
  7.10. Вартість послуг Повіреного вказана з урахуванням податків і зборів.
  7.11. Заміна Клієнтської картки у випадку придбання іншого пакету послуг є безкоштовною. Вартість заміни Клієнтської картки у випадках, передбачених п. 9.8. Договору, складає 10 грн і сплачується при отриманні нової картки.

  8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  8.1. При заповненні Заяви Довіритель надає інформацію щодо себе, яку Повірений вправі використовувати для виконання своїх зобов'язань перед Довірителем. Відповідальність за точність та достовірність представлених даних несе Довіритель.
  8.2. Надаючи свої персональні дані, Довіритель дає Повіреному свою добровільну згоду на обробку і використання своїх персональних даних згідно зі статтями 2, 11 Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (надалі — «Закон»), у цілях, визначених Статутом Повіреного, а також у цілях просування Повіреним своїх послуг різними способами, в тому числі шляхом здійснення автоматизованого накопичення і зберігання у базах даних, аналізу персональних даних, а також на їх передачу третім особам і транскордонну передачу, без обмеження терміну дії. Відповідно до ст. 8 Закону дана згода може бути відкликана тільки за умови повідомлення Повіреного у порядку, передбаченому п. 8.4. цього Договору.
  8.3. Повірений зобов'язується не розголошувати отриману від Довірителя інформацію. Не вважається порушенням надання Повіреним інформації агентам і третім особам, які діють на підставі договору з Повіреним, для виконання зобов'язань перед Довірителем. Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих і застосовуваних вимог закону.
  8.4. Якщо Довіритель не бажає, щоб його персональні дані оброблялися, то він повинен письмово звернутися до Повіреного. В такому випадку вся отримана від Довірителя інформація видаляється з бази даних Повіреного, що унеможливлює подальше надання Послуг Довірителю.

  9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  9.1. Повірений та Довіритель несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.
  9.2. Всі суперечки по Договору між Повіреним і Довірителем вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди — згідно з чинним законодавством України.
  9.3. Повірений не несе відповідальності за якість надання послуг, якщо Довіритель надав Повіреному неправдиву інформацію або не повідомив деякі факти або не надав документи, які мають істотне значення щодо визначення обставин справи або ситуації, яка вимагала вирішення.
  9.4. Довіритель погоджується, що використання номеру його Клієнтської картки задля отримання послуг за Договором іншими особами є істотним порушенням умов Договору.
  9.5. Довіритель не має права відмовитися від основних послуг за Договором в односторонньому порядку.
  9.6. Невикористання Довірителем основних послуг протягом зазначеного у Заяві терміну не тягне за собою продовження його дії на будь-якій додатковий період та не є підставою для повернення сплачених за ці послуги коштів.
  9.7. Припинення надання послуг та/або розірвання Договору не звільняє Довірителя від оплати вже отриманих додаткових послуг та погашення заборгованості перед Повіреним.
  9.8. У разі втрати, крадіжки або пошкодження Клієнтської картки Довіритель зобов'язаний негайно повідомити про це Повіреного за телефоном (044) 228-63-69. Після отримання повідомлення Повірений здійснює блокування цієї картки, а Довіритель має право отримати нову Клієнтську картку. Повірений не несе відповідальності за затримку в заміні Клієнтської картки або за її несанкціоноване використання.
  9.9. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.

  10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  10.1. Договір набуває чинності з моменту його опублікування та діє до повного виконання сторонами своїх обов’язків.

  11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ПОВІРЕНОГО:

  Центральний офіс: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська, 25/49
  Розрахунковий рахунок № 26004390264
  Банк: АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805
  Код ЄДРПОУ 32156915, ІПН 321569126516
  Повірений є платником єдиного податку за ставкою 5%.